Nowa Ustawa o kierujących pojazdami - aktualizacja

2013-02-07 | Miodzio


Wiele emocji wśród karawaningowców wzbudza nowa Ustawa o kierujących pojazdami i zmiany wprowadzone przez nią od dnia 19 stycznia 2013 roku. Nasz pierwszy artykuł rozpoczął wiele dyskusji i różnych interpretacji.

Postaram się więc wyjaśnić, jakie kategorie prawa jazdy obowiązują nas przy ciągnięciu przyczepy.

Uprawnienia wynikające z kategorii Prawa Jazdy.
Poniżej przytaczam wycinek z Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.

Rozdział 2
Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
Interesuje nas artykuł 6 i artykuł 12.
Art. 6. 1. "Ustawy" - Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
...
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
z wyjątkiem autobusu i motocykla,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż
lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250
kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

A ustęp 2 brzmi dla litery c brzmi:
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

12) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

Reasumując na co pozwalają nam teoretycznie poszczególne kategorie prawa jazdy:

 • zestaw do 3500 kg DMC łącznej wagi samochodu i przyczepy wystarczy kategoria B.
 • zestaw samochód o DMC do 3500 kg z przyczepą lekką, gdy suma DMC pojazdu i przyczepy jest do 4250 kg - wystarczy kategoria B.
 • zestaw samochód o DMC do 3500 kg z przyczepą inną niż lekka, gdy waga zestawu jest do 4250 kg sum DMC - kategoria B96.
 • zestaw samochód o DMC do 3500 kg z przyczepą o DMC do 3500 kg - kategoria B+EWarunki techniczne pojazdów.
Oprócz możliwości jakie daje nam posiadanie odpowiedniego wpisu do prawa jazdy obowiązują nas zapisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów.

Art. 62. ust. 1 pkt. 1 (Prawo o ruchu drogowym) mówi, że:
Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

par 3 ust. 4 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów, mówi, że:
Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a)    wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego
b)    dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu
c)    maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta
d)    3500 kg
z tym, że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep, masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.


par 14 ust 7
W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający co najmniej na koła jednej osi.


PODSUMOWANIE:
1) formalnie prawo jazdy kategorii B+E daje uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej i rzeczywistej masie równej 7t. W praktyce jednak po uwzględnieniu konstrukcji przyczep (a w szczególności przyczep kempingowych) rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów, jaką może prowadzić posiadacz kategorii B+E wynosić będzie około 6130 kg -  samochód 3500kg + przyczepa (3500kg:1,33=2630 kg)

2) rzeczywista masa całkowita pojazdu ciągnącego przyczepę musi być większa lub równa rzeczywistej masie całkowitej ciągniętej przyczepy (przy założeniu pojazdu ciągnącego do 3500 kg DMC)

3) Przelicznik 1.33 DMC stosuje się również do pojazdów terenowych 4x4.


Artykuł powstał przy współpracy i wyjaśnieniu wszystkich merytorycznych zawiłości przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Autor niniejszego artykułu chciałby jeszcze raz gorąco podziękować panu podinspektorowi za wniesioną pomoc.


Wykorzystane akty prawne:

 1. Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami -  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151
 2. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602
 3. Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030320262
   8
komentarzy
 1. krasnopiura 2013-02-08 07:12:39

  Jeszcze trochę to i konie i muły będą musiały miec kwalifikacje czy nadają się do roli holownika.Biurokracja jest zmorą człowieka,a czasami i zwierzat.

 2. Paczek 2013-02-08 19:53:26

  Biurokracja to nic innego jak twór pasożytniczy , żerujący na zdrowym organizmie i wysysający jego soki. Co raz większy sens widzę w tym by przeprowadzić się do Zimbabwe.

 3. Wachmistrz77 2013-02-12 21:18:52

  Paczek czy Pączek? Masz wolne miejsce do Zimbabwe? Chętnie się przeprowadzę. Tam biurokracja to pojęcie względne. U nas za niedługo znajomi znajomych doprowadzą do tego że wciągną innych znajomych a ci z kolei swoich znajomych a że miejsc już nie będzie dla kolejnych znajomych więc potworzą sobie etaty organizując kursy i wydając sposobne zezwolenia za odpowiednią opłatą. Za niedługo lodów nie kupisz bez zaświadczenia o wycięciu migdałków a robotnik bez prawka z kategorią X (na pojazdy pchane typu taczka jedno i dwu kołowa) nie będzie mógł pracować na budowie. To jak z tym Zimbabwe? P.S. Tam ponoć można mieć 3 żony :))) [niestety też teściowe - brrr]

 4. tomano 2013-02-15 13:50:26

  Piszesz Miodzio, że prawa jazdy będą ważne 15 lat. Co po tym terminie? Egzaminy, kursy, szkolenia, badania lekarskie? Mam aktualnie PJ bezterminowe ale wydane w 1979r. na kat. B i dopisana kategoria E w 1990r. Czyli okres ważności mocno przekroczony. Wiesz, co dalej? Będą wzywać do zdawania?

 5. piotrekbb 2013-02-16 16:18:37

  "Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – wymiana dokumentów następować będzie stopniowo w terminie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. " Czyli bezterminowe do max 2033r , później badania lekarski lub wymyślą coś jeszcze.

 6. urad 2013-07-17 00:16:14

  Koleżanki i koledzy... czy mając wydane prawo jazdy w 1993 roku mogę ciągnąc zestaw 2100kg (auto) + 1500kg (przyczepa) na kategorii B? Trochę nie rozumiem tego podpunktu, w którym mowa o kategorii B96 (skąd ta kategoria?) "zestaw samochód o DMC do 3500 kg z przyczepą inną niż lekka, gdy waga zestawu jest do 4250 kg sum DMC - kategoria B96."

 7. sekstus 2013-08-03 10:59:17

  ... potrafię przettłumaczyć to na język filozoficzny: bełkot.

 8. excalibur 2015-02-08 17:46:23

  nigdzie powyżej nie znalazłem tej informacji, a może okazać się pomocna: przelicznik 1,33, który mocno ogranicza możliwości holowania, ma zastosowanie jedynie w naszym kraju.

Twój komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać własny komentarz.